skip to content »

yus.grom-club.ru

Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas

pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-38

Ang Iglesia sa kanluran (mga Latino) na nakabase sa Roma ay inaangkin ang awtoridad ng pagkaapostol sa lahat ng Simbahan.Ang Obispo sa Roma ay nagumpisang tawagin ang sarili na "Papa" (Ang Ama).

pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-50pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-11

Ang mga pagano naman ang pinag-usig hanggat hindi sila "sumasama" sa Kristiyanismo.Si Apostol Pablo (isang dating taga usig ng iglesia) ay ipinangalat ang mensahe ng Ebanghelyo sa buong Griego-Romanong mundo, hanggang sa umabot ang Ebanghelyo sa Roma mismo (Mga Gawa ) at posibleng hanggang sa Espanya. Sa sumunod na ikalawa at ikatlong siglo, ang pamunuan ng iglesia ay naging mas organisado habang dumadami ang bilang ng mga mananampalataya.Ilang mga maling katuruan ang inilantad at nilabanan sa panahong ito at dahil dito ay napagkasunduan ang canon ng Bibliya. 312, si Emperor Constantino ay naging taga suporta ng Kristiyanismo.Ang Lumang Tipan ang nagpaliwanag ng pangangailangan ng Mesiyas o Tagapagligtas, at naglalaman ng kasaysayan ng bansa ng Diyos at ng mga hula tungkol sa pagdating ng Mesiyas.Ang Bagong Tipan, ay patungkol sa dumating na Mesiyas at ng Kanyang gawain upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan.Si Hesus ang Hudyong Tagapagligtas (ang pinahirang Hari) na dumating upang ganapin ang hinihingi ng Kautusan (Mateo ) at itatag ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan (Markos ).

Ang mensaheng ito, at ang bintang na ang mga Hudyo ang pumatay sa kanilang sariling Mesiyas ang dahilan ng lubhang pagkagalit ng mga pinunong Hudyo at ang ilan gaya ni Saulo ng Tarso, ay kumilos upang patigilin at puksain ang mga naniniwala sa pananampalatayang ito na tinatawag noong "Ang Daan" (Mga Gawa 9:1-2).

Upang bigyang kasiyahan ang mga pagano sa loob ng Kristiyanismo, pinahintulutan ang pagkakaroon ng mga rebulto o larawan, magarbong arkitektura, paglalakbay sa Jerusalem at mga itnuturing na "banal na lugar" at ang pananalangin at pagbibigay galang sa mga santo ay idinagdag sa pagsamba ng unang iglesia.

Sa panahong ito, ang ilang mga Krisityano ay pumupunta sa Roma, pinipiling mamuhay na hiwalay sa mga tao bilang mga monghe at ang pagbibinyag/pagbabawtismo sa mga bata ay sinimulang ituro na diumano ay nakapaglilinis ng orihinal na kasalanan.

Sa pagdating ni Martin Luther, dumating ang repormasyon ng mga protestante at nagtapos ang panggitnang siglo (Middle Ages).

Ang mga reformers o nagumpisa ng pagbabago sa Simbahan kagaya nina Luther, Calvin at Zwingli ay nagkaiba sa mga maliliit na detalye ng teolohiya ngunit sila ay nagkakasundo sa kanilang paninindigan na ang Bibliya lamang ang tanging dapat na maging pinakamataas na awtoridad sa lahat ng katuruan at hindi ang tradisyon ng simbahan.

Hindi ito nagustuhan ng iglesia sa Silangan (mga Griego) na nakabase naman sa Constantinople.